Welkom bij

Wereldwinkel Gilze en Rijen

 

BALANS OVERZICHT

2013

2012

 

 

2013

2012

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVA

 

 

 

PASSIVA

 

 

gebouwen

79.668

79.668

 

eigen vermogen

98.495

94.334

inventaris

4.896

4.896

 

onverdeeld resultaat na belasting

5.660

4.172

materiële vaste activa

84.563

84.563

 

eigen vermogen

104.156

98.506

 

 

 

 

 

 

 

voorraad goederen

24.611

26.023

 

hyptheken

29.345

31.160

voorraden

24.611

26.023

 

schulden aan participanten

0

0

 

 

 

 

vreemd vermogen lang

29.345

31.160

vooruitbetaalde kosten

0

0

 

 

 

 

overige vordering (ing. kb)

373

530

 

crediteuren

2.769

1.998

te ontvangen rente

0

0

 

te betalen omzetbelasting

2.408

747

kruisposten

0

32

 

overige kortlopende schulden

0

0

overlopende activa-deb.

1.644

919

 

vreemd vermogen kort

5.177

2.745

tussenrekening financieel

613

1.270

 

 

 

 

kortlopende vorderingen

2.630

2.751

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kas

125

287

 

 

 

 

rekening courant bank

26.748

18.785

 

 

 

 

Liquide middelen

26.873

19.072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVA

138.677

132.410

 

PASSIVA

138.677

132.410

 

Exploitatie overzicht cumulatief

2013

 

2012

 

 

 

 

Totaal omzet

66.059

 

63.964

totaal inkoopwaarde omzet

44.944

 

46.712

Brutomarge

21.115

 

17.252

 

 

 

 

personeelskosten

1.776

 

1.616

inventariskosten

676

 

100

huisvestingskosten

2.801

 

3.685

kantoorkosten

5.155

 

5.354

verkoopkosten

2.046

 

2.639

algemene kosten

1.374

 

-2.139

afschrijvingskosten

0

 

0

Som de bedrijfslasten

13.828

 

11.255

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat

7.287

 

5.996

 

 

 

 

financieringskosten

1.627

 

1.825

 

 

 

 

resultaat na belastingen

5.660

 

4.172

 

Toelichting op het exploitatie overzicht

Jaar 2013

 

jaar2012

 

 

 

 

voorraad goederen

24.361

 

25.323

voorraad kadobonnen

250

 

700

voorraden

24.611

 

26.023

 

 

 

 

kantine/keukenkosten

0

 

8

vergaderkosten

190

 

172

vrijwilligerskosten

1.110

 

1.061

interne kosten medewerkers

475

 

375

personeelkosten

1.776

 

1.616

 

 

 

 

onderhoud gebouwen

345

 

256

belastingen en zakelijke lasten

610

 

579

energiekosten

1.846

 

2.850

huisvestingskosten

2.801

 

3.685

 

 

 

 

onderhoud inventaris

676

 

100

inventariskosten

676

 

100

 

 

 

 

kantoorbehoeften

135

 

267

zegel- en portokosten

1

 

0

telecommunicatie

1.291

 

939

contributies en abonnementen

3.727

 

4.148

kantoorkosten

5.155

 

5.354

 

 

 

 

reclame en advertenties

222

 

1.068

transportkosten

629

 

521

verpakkingskosten

820

 

575

giften

100

 

140

winkeliersvereniging

275

 

335

verkoopkosten

2.046

 

2.639

 

 

 

 

rente asn-ideaal

0

 

-233

rente hypothecaire leningen

1.627

 

2.057

financieringskosten

1.627

 

1.825

 

 

 

 

bankkosten

108

 

476

kosten voorraadverschillen

820

 

-3.041

verzekeringen / assuranties

447

 

396

overige algemene kosten

0

 

30

algemene kosten

1.374

 

-2.139

 

 

 

 

afschrijving inventaris

0

 

0

afschrijvingen

0

 

0

 

 

 

 

totale inkoopwaarde

45.130

 

47.248

incassokortingen

-186

 

-535

totaal inkoopwaarde omzet

44.944

 

46.712

 

 

 

 

omzet koffie / food

19.058

 

20.923

omzet handnijverheid

38.643

 

40.734

omzet kerstpaketten hoog

3.006

 

103

omzet kerstpaketten laag

4.448

 

972

omzet grootverbruik

1.184

 

1.084

betalingsverschillen/ baten/ lasten

-280

 

149

totaal verkoopwaarde omzet

66.059

 

63.964