Welkom bij

Wereldwinkel Gilze en Rijen

BALANS OVERZICHT jaar   jaar       jaar   jaar
  2016   2015       2016   2015
                   
ACTIVA           PASSIVA      
gebouwen € 79.667,66   € 79.667,66     eigen vermogen € 117.186,29   € 111.185,98
inventaris € 16.195,38   € 13.748,88     onverdeeld resultaat na belasting € 5.004,70   € 5.701,64
materiële vaste activa € 95.863,04   € 93.416,54     eigen vermogen 122.190,99   116.887,62
                   
voorraad handelsgoederen € 21.528,14   € 23.545,01            
voorraad kadobonnen € 260,00   € 1.065,00            
voorraden 21.788,14   24.610,01     hyptheken € 23.899,14   € 25.714,26
            schulden aan participanten € 0,00   € 0,00
overige vorderingen (ing. kb) € 650,00   € 445,00     vreemd vermogen lang 23.899,14   25.714,26
kruisposten € 0,00   € 318,05            
overlopende activa-debiteuren € 8.793,22   € 1.155,58            
tussenrekening financieel € 839,97   € 215,72     crediteuren € 1.307,50   € 1.236,01
kortlopende vorderingen 10.283,19   2.134,35     te betalen BTW (4e kwartaal) € 772,33   € 1.978,00
            overige kortlopende schulden € 0,00   € 0,00
kas € 337,50   € 615,00     vreemd vermogen kort 2.079,83   3.214,01
rekening courant banken € 19.898,09   € 25.039,99            
Liquide middelen 20.235,59   25.654,99            
                   
ACTIVA 148.169,96   145.815,89     PASSIVA 148.169,96   145.815,89
                   
Exploitatie overzicht cumulatief 2016   2015
   kosten   opbrengsten     kosten   opbrengsten 
           
personeelskosten € 2.110,67 € 0,00   € 2.119,93 € 0,00
huisvestingskosten € 1.665,14 € 0,00   € 1.137,01 € 0,00
inventariskosten € 184,44 € 0,00   € 5.363,88 € 0,00
kantoorkosten € 6.072,47 € 0,00   € 6.189,49 € 0,00
verkoopkosten € 1.814,29 € 0,00   € 2.423,96 € 100,00
financieringskosten € 1.592,48 € 109,14   € 1.568,94 € 1,79
algemene kosten € 498,80 € 0,00   € 745,48 € 0,00
afschrijvingskosten € 2.100,00 € 0,00   € 0,00 € 0,00
Som de bedrijfslasten € 16.038,29 € 109,14   € 19.548,69 € 101,79
           
           
totaal inkoopwaarde omzet € 43.945,51 € 0,00   € 51.875,22 € 28,17
Totaal omzet   € 66.713,71     € 77.224,49
betalingsverschillen/ baten/ lasten € 0,25 € 91,30   € 229,47 € 0,57
kas € 43.945,76 € 66.805,01   € 52.104,69 € 77.253,23
           
Resultaat winst € 6.930,10     € 5.701,64  
           
Totaal generaal  € 66.914,15  €  66.914,15   € 77.355,02 € 77.355,02