Welkom bij

Wereldwinkel Gilze en Rijen

BALANS OVERZICHT jaar   jaar       jaar   jaar
  2016   2017       2016   2017
                   
ACTIVA           PASSIVA      
gebouwen € 79.667,66   € 79.667,66     eigen vermogen € 116.887,62   € 122.190,59
inventaris € 16.195,38   € 17.712,20     onverdeeld resultaat na belasting € 5.303,37   € 5.585,42
materiële vaste activa € 95.863,04   € 97.379,86     eigen vermogen € 122.190,99   € 127.776,01
                   
voorraad handelsgoederen € 21.528,14   € 19.765,31            
voorraad kadobonnen € 260,00   € 0,00            
voorraden € 21.788,14   € 19.765,31     hypotheken € 23.899,14   € 22.084,02
            schulden aan participanten € 0,00   € 0,00
overige vorderingen (ing. kb) € 650,00   € 1.532,00     vreemd vermogen lang € 23.899,14   € 22.084,02
kruisposten € 0,00   € 0,00            
overlopende activa-debiteuren € 8.793,22   € 8.611,51            
tussenrekening financieel € 839,97   € 992,85     crediteuren € 1.307,50   € 289,32
kortlopende vorderingen € 10.283,19   € 11.136,36     te betalen BTW (4e kwartaal) € 772,33   € 1.921,90
            overige kortlopende schulden € 0,00   € 0,00
kas € 337,50   € 541,25     vreemd vermogen kort € 2.079,83   € 2.211,22
rekening courant banken € 19.898,09   € 23.248,47            
Liquide middelen € 20.235,59   € 23.789,72            
                   
ACTIVA € 148.169,96   € 152.071,25     PASSIVA € 148.169,96   € 152.071,25
                   

 

Exploitatie overzicht cumulatief 2016   2017
   kosten   opbrengsten     kosten   opbrengsten 
           
personeelskosten € 2.110,67 € 0,00   € 2.092,03 € 0,00
huisvestingskosten € 1.665,14 € 0,00   € 1.378,30 € 0,00
inventariskosten € 184,44 € 0,00   € 385,43 € 0,00
kantoorkosten € 6.072,47 € 0,00   € 7.475,27 € 0,00
verkoopkosten € 1.814,29 € 0,00   € 1.598,24 € 0,00
financieringskosten € 1.592,48 € 109,14   € 1.386,90 € 0,00
algemene kosten € 2.125,53 € 0,00   € 1.890,64 € 0,00
afschrijvingskosten € 2.100,00 € 0,00   € 2.000,00 € 0,00
Som de bedrijfslasten € 17.665,02 € 109,14   € 18.206,81 € 0,00
           
           
totaal inkoopwaarde omzet € 43.945,51 € 0,00   € 38.944,06 € 0,00
Totaal omzet   € 66.713,71     € 62.703,87
betalingsverschillen/ baten/ lasten € 0,25 € 91,30   € 0,00 € 32,42
kas € 43.945,76 € 66.805,01   € 38.944,06 € 62.736,29
           
Resultaat winst € 5.303,37     € 5.585,42  
           
Totaal generaal  € 66.914,15  €  66.914,15   € 62.736,29 € 62.736,29