Welkom bij

Wereldwinkel Gilze en Rijen

BALANS OVERZICHT jaar   jaar       jaar   jaar
  2018   2019       2018   2019
ACTIVA           PASSIVA      
gebouwen € 79.667,66   € 79.667,66     eigen vermogen € 127.776,01   € 125.429,14
inventaris € 15.712,20   € 15.608,89     onverdeeld resultaat na belasting -€ 2.366,87   € 425,10
materiële vaste activa € 95.379,86   € 95.276,55     eigen vermogen € 125.409,14   € 125.854,24
                   
voorraad handelsgoederen € 18.324,23   € 18.754,91            
voorraad kadobonnen -€ 110,00   € 0,00            
voorraden € 18.214,23   € 18.754,91     hypotheken € 20.268,90   € 13.453,78
            schulden aan participanten € 0,00   € 0,00
overige vorderingen (ing. kb) € 1.807,00   € 315,00     vreemd vermogen lang € 20.268,90   € 13.453,78
kruisposten -€ 1.000,00   € 0,00            
overlopende activa-debiteuren € 4.843,65   € 2.196,01     crediteuren ingeleverde bonnen FF € 0,00   € 172,00
tussenrekening financieel € 109,96   € 267,60     crediteuren € 302,34   € 286,63
kortlopende vorderingen € 5.760,61   € 2.778,61     te betalen BTW (4e kwartaal) € 789,00   € 988,00
            overige kortlopende schulden € 0,00   € 0,00
kas € 184,45   € 285,65     vreemd vermogen kort € 1.091,34   € 1.446,63
rekening courant banken € 27.230,23   € 23.658,93            
Liquide middelen € 27.414,68   € 23.944,58            
                   
ACTIVA € 146.769,38   € 140.754,65     PASSIVA € 146.769,38   € 140.754,65
                   
Exploitatie overzicht cumulatief 2018   2019
   kosten   opbrengsten     kosten   opbrengsten 
           
personeelskosten € 1.753,12 € 0,00   € 1.952,07 € 0,00
huisvestingskosten € 2.393,51 € 0,00   € 1.744,97 € 0,00
inventariskosten € 64,00 € 0,00   € 115,00 € 0,00
kantoorkosten € 5.084,33 € 0,00   € 5.019,82 € 0,00
verkoopkosten € 2.145,23 € 0,00   € 4.018,92 € 0,00
financieringskosten € 1.360,12 € 35,61   € 1.069,73 € 11,79
algemene kosten € 2.271,77 € 0,00   € 463,60 € 695,57
afschrijvingskosten € 2.000,00 € 0,00   € 2.000,00 € 0,00
Som der bedrijfslasten € 17.072,08 € 35,61   € 16.384,11 € 707,36
           
           
totaal inkoopwaarde omzet € 32.741,28 € 0,64   € 34.910,88 € 0,00
Totaal verkoopwaarde omzet 0 € 49.754,89   0 € 50.856,49
betalingsverschillen/ baten/ lasten € 2.344,70 € 0,05   € 0,20 € 156,44
kas € 35.085,98 € 49.755,58   € 34.911,08 € 51.012,93
           
Resultaat winst/verlies -€ 2.366,87     € 425,10  
           
Totaal generaal € 49.791,19  €    49.791,19   € 51.720,29 € 51.720,29