Welkom bij

Wereldwinkel Gilze en Rijen

BALANS OVERZICHT jaar   jaar       jaar   jaar
  2020   2019       2020   2019
                   
ACTIVA           PASSIVA      
gebouwen € 79.667,66   € 79.667,66     eigen vermogen € 125.803,80   € 125.429,14
inventaris € 13.608,89   € 15.608,89     onverdeeld resultaat na belasting € 1.723,65   € 425,10
materiële vaste activa € 93.276,55   € 95.276,55     eigen vermogen € 127.527,45   € 125.854,24
                   
voorraad handelsgoederen € 20.168,64   € 18.754,91            
voorraad kadobonnen € 0,00   € 0,00            
voorraden € 20.168,64   € 18.754,91     hypotheken € 5.638,66   € 13.453,78
            schulden aan participanten € 0,00   € 0,00
overige vorderingen (ing. kb) € 25,00   € 315,00     vreemd vermogen lang € 5.638,66   € 13.453,78
kruisposten € 0,00   € 0,00            
overlopende activa-debiteuren € 3.000,00   € 2.196,01     crediteuren ingeleverde bonnen FF € 0,00   € 172,00
tussenrekening financieel € 532,19   € 267,60     crediteuren € 187,62   € 286,63
kortlopende vorderingen € 3.557,19   € 2.778,61     te betalen BTW (4e kwartaal) € 829,32   € 988,00
            overige kortlopende schulden € 0,00   € 0,00
kas € 126,50   € 285,65     vreemd vermogen kort € 1.016,94   € 1.446,63
rekening courant banken € 17.054,17   € 23.658,93            
Liquide middelen € 17.180,67   € 23.944,58            
                   
ACTIVA € 134.183,05   € 140.754,65     PASSIVA € 134.183,05   € 140.754,65
                   

 

Exploitatie overzicht cumulatief 2020   2019
   kosten   opbrengsten     kosten   opbrengsten 
           
personeelskosten € 1.180,86 € 0,00   € 1.952,07 € 0,00
huisvestingskosten € 1.556,76 € 0,00   € 1.744,97 € 0,00
inventariskosten € 0,00 € 0,00   € 115,00 € 0,00
kantoorkosten € 3.387,55 € 0,00   € 5.019,82 € 0,00
verkoopkosten € 1.551,50 € 0,00   € 4.018,92 € 0,00
financieringskosten € 335,22 € 5,77   € 1.069,73 € 11,79
algemene kosten € 483,20 € 1.805,52   € 463,60 € 695,57
afschrijvingskosten € 2.000,00 € 0,00   € 2.000,00 € 0,00
Som der bedrijfslasten € 10.495,09 € 1.811,29   € 16.384,11 € 707,36
           
           
totaal inkoopwaarde omzet € 25.100,05 € 0,00   € 34.910,88 € 0,00
Totaal verkoopwaarde omzet 0 € 35.600,57   0 € 50.856,49
betalingsverschillen/ baten/ lasten € 95,74 € 2,67   € 0,20 € 156,44
kas € 25.195,79 € 35.603,24   € 34.911,08 € 51.012,93
           
Resultaat winst/verlies € 1.723,65     € 425,10  
           
Totaal generaal € 37.414,53  €   37.414,53   € 51.720,29 € 51.720,29