Welkom bij

Wereldwinkel Gilze en Rijen

BALANS OVERZICHT

jaar

jaar

 

 

jaar

jaar

 

2011

2012

 

 

2011

2012

ACTIVA

 

 

 

PASSIVA

 

 

gebouwen

79.668

79.668

 

eigen vermogen

90.160

94.334

inventaris

4.896

4.896

 

onverdeeld resultaat na belasting

4.012

4.172

materiële vaste activa

84.563

84.563

 

eigen vermogen

94.172

98.506

 

 

 

 

 

 

 

voorraad handelsgoederen

23.364

26.023

 

hyptheken

32.975

31.160

voorraden

23.364

26.023

 

schulden aan participanten

0

0

 

 

 

 

vreemd vermogen lang

32.975

31.160

vooruitbetaalde bedrijfskosten

0

0

 

 

 

 

overige vorderingen (ing. kb)

13

530

 

crediteuren

137

1.998

te ontvangen rente

0

0

 

te betalen omzetbelasting

15

747

kruisposten

-735

32

 

overige kortlopende schulden

0

0

overlopende activa-debiteuren

2.481

919

 

vreemd vermogen kort

152

2.745

tussenrekening financieel

898

1.270

 

 

 

 

kortlopende vorderingen

2.657

2.751

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kas

182

287

 

 

 

 

rekening courant bank

16.533

18.785

 

 

 

 

Liquide middelen

16.715

19.072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVA

127.299

132.410

 

PASSIVA

127.299

132.410

 

 

 

 

 

 

 


 

Exploitatie overzicht cumulatief

2011

 

2012

 

 

 

 

Totaal omzet

72.383

 

63.964

totaal inkoopwaarde omzet

49.943

 

46.712

Brutomarge

22.440

 

17.252

 

 

 

 

personeelskosten

2.037

 

1.616

inventariskosten

122

 

100

huisvestingskosten

3.065

 

3.685

kantoorkosten

5.280

 

5.354

verkoopkosten

2.158

 

2.639

algemene kosten

1.730

 

-2.139

afschrijvingskosten

2.000

 

0

Som de bedrijfslasten

16.392

 

11.255

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat

6.048

 

5.996

 

 

 

 

financieringskosten

2.036

 

1.825

 

 

 

 

resultaat na belastingen

4.012

 

4.172


 

Toelichting op het exploitatie overzicht (excl. btw)

2011

 

2012

 

 

 

 

voorraad goederen

22.474

 

25.323

voorraad kadobonnen

890

 

700

voorraden

23.364

 

26.023

 

 

 

 

kantine/keukenkosten

0

 

8

vergaderkosten

495

 

172

vrijwilligerskosten

1.060

 

1.061

interne kosten medewerkers

481

 

375

personeelkosten

2.037

 

1.616

 

 

 

 

onderhoud gebouwen

505

 

256

belastingen en zakelijke lasten

489

 

579

energiekosten

2.071

 

2.850

huisvestingskosten

3.065

 

3.685

 

 

 

 

onderhoud inventaris

122

 

100

inventariskosten

122

 

100

 

 

 

 

kantoorbehoeften

141

 

267

telecommunicatie

811

 

939

contributies en abonnementen

4.327

 

4.148

kantoorkosten

5.280

 

5.354

 

 

 

 

reclame en advertenties

400

 

1.068

transportkosten

585

 

521

verpakkingskosten

878

 

575

giften

0

 

140

winkeliersvereniging

295

 

335

verkoopkosten

2.158

 

2.639

 

 

 

 

rente asn

-1

 

0

rente asn-ideaal

-136

 

-233

rente hypothecaire leningen

2.173

 

2.057

financieringskosten

2.036

 

1.825

 

 

 

 

bankkosten

387

 

476

kosten voorraadverschillen

952

 

-3.041

verzekeringen / assuranties

391

 

396

overige algemene kosten

0

 

30

algemene kosten

1.730

 

-2.139

 

 

 

 

afschrijving inventaris

2.000

 

0

afschrijvingen

2.000

 

0

 

 

 

 

totale inkoopwaarde

50.199

 

47.248

incassokortingen

-256

 

-535

totaal inkoopwaarde omzet

49.943

 

46.712

 

 

 

 

omzet koffie / food 6%

25.014

 

20.923

omzet rest 19% en 21%

41.001

 

40.734

omzet kerstpaketten hoog

897

 

103

omzet kerstpaketten laag

4.138

 

972

omzet grootverbruik

1.154

 

1.084

betalingsverschillen

179

 

149

totaal verkoopwaarde omzet

72.383

 

63.964