Welkom bij

Wereldwinkel Gilze en Rijen

Dez

BALANS OVERZICHT jaar   jaar       jaar   jaar
  2015   2014       2015   2014
                   
ACTIVA           PASSIVA      
gebouwen € 79.667,66   € 79.667,66     eigen vermogen € 111.185,98   € 104.156,64
inventaris € 13.748,88   € 13.748,88     onverdeeld resultaat na belasting € 5.701,64   € 7.029,34
materiële vaste activa € 93.416,54   € 93.416,54     eigen vermogen € 116.887,62   € 111.185,98
                   
voorraad handelsgoederen € 24.610,01   € 24.786,65            
voorraden € 24.610,01   € 24.786,65     hyptheken € 25.714,26   € 27.529,38
            schulden aan participanten € 0,00   € 0,00
overige vorderingen (ing. kb) € 445,00   € 840,00     vreemd vermogen lang € 25.714,26   € 27.529,38
kruisposten € 318,05   € 0,00            
overlopende activa-debiteuren € 1.155,58   € 0,00            
tussenrekening financieel € 215,72   € 509,11     crediteuren € 1.236,01   € 624,36
kortlopende vorderingen € 2.134,35   € 1.349,11     te betalen BTW € 1.978,00   € 1.478,00
            overige kortlopende schulden € 0,00   € 0,00
kas € 615,00   € 378,05     vreemd vermogen kort € 3.214,01   € 2.102,36
rekening courant bank € 25.039,99   € 20.887,37            
Liquide middelen € 25.654,99   € 21.265,42            
                   
ACTIVA € 145.815,89   € 140.817,72     PASSIVA € 145.815,89   € 140.817,72

e

energiekosten  €      478,25  €            -      €   2.390,67  €            -  
schoonmaakkosten  €            -    €            -      €            -    €            -  
kas  €   1.137,01  €            -      €   3.760,34  €            -  
           
verbouwingsproject  €   5.277,45        
onderhoud inventaris  €       86,43  €            -      €      518,20  €            -  
inventariskosten  €   5.363,88  €            -      €      518,20  €            -  
           
           
kantoorbehoeften  €      149,24  €            -      €       87,76  €            -  
zegel- en portokosten  €         3,45  €            -      €         3,20  €            -  
telecommunicatie  €      940,11  €            -      €      922,43  €            -  
bankkosten  €      532,12  €            -      €      490,90  €            -  
contributies en abonnementen  €   4.564,57  €            -      €   3.930,76  €            -  
kantoorkosten  €   6.189,49  €            -      €   5.435,05  €            -  
           
reclame en advertenties  €      569,91  €            -      €      533,30  €            -  
transportkosten  €      695,43  €            -      €      530,86  €            -  
verpakkingskosten  €   1.158,62  €            -      €   1.019,28  €            -  
giften  €            -    €      100,00    €      200,00  €            -  
winkeliersvereniging  €            -    €            -      €       15,00  €            -  
verkoopkosten  €   2.423,96  €      100,00    €   2.298,44  €            -  
           
rente asn  €            -    €         1,79    €            -    €            -  
rente asn-ideaal  €            -    €            -      €            -    €            -  
internetkosten pin/chip  €            -    €            -      €            -    €            -  
rente hypothecaire leningen  €   1.568,94  €            -      €   1.574,98  €            -  
rente rekening-courant bankiers  €            -    €            -      €            -    €            -  
financieringskosten  €   1.568,94  €         1,79    €   1.574,98  €            -  
           
kosten voorraadverschillen  €      298,67  €            -      €            -    €      189,98
verzekeringen / assuranties  €      446,81  €            -      €      445,13  €            -  
overige algemene kosten  €            -    €            -      €            -    €            -  
algemene kosten  €      745,48  €            -      €      445,13  €      189,98
           
afschrijving inventaris  €            -    €            -      €   2.200,00  €            -  
afschrijvingskosten  €            -    €            -      €   2.200,00  €            -  
           
totaal kostenrekeningen  € 19.548,69  €      101,79    € 17.723,29  €      189,98
           
inkoopgegevens
totale inkoopwaarde  € 51.875,22  €            -      € 45.579,27  €            -  
incassokortingen  €            -    €       28,17    €            -    €      124,68
totaal inkoopwaarde omzet  € 51.875,22  €       28,17    € 45.579,27  €      124,68
           
verkoopgegevens
omzet koffie / food  €            -    € 16.867,97    €            -    € 18.208,10
omzet wijn / bier  €            -    €            -      €            -    €            -  
omzet handnijverheid  €            -    € 45.598,80    €            -    € 42.270,38
omzet wierook  €            -    €            -      €            -    €            -  
omzet sieraden  €            -    €            -      €            -    €            -  
omzet boeken  €            -    €            -      €            -    €            -  
omzet kaarten e.d.  €            -    €            -      €            -    €            -  
omzet kerstpaketten hoog  €            -    €   8.326,45    €            -    €   3.743,05
omzet kerstpaketten laag  €            -    €   5.067,53    €            -    €   4.539,16
omzet grootverbruik  €            -    €   1.363,74    €            -    €   1.140,24
omzet verzamelrekeningen  €            -    €            -      €            -    €            -  
totaal verkoopwaarde omzet  €            -    € 77.224,49    €            -    € 69.900,93
           
betalingsverschillen/ baten/ lasten  €         0,04  €         0,01    €         0,02  €      116,33
Exploitatie overzicht cumulatief 2015   2014
   kosten   opbrengsten     kosten   opbrengsten 
           
personeelskosten € 2.119,93 € 0,00   € 1.491,15 € 0,00
huisvestingskosten € 1.137,01 € 0,00   € 3.760,34 € 0,00
inventariskosten € 5.363,88 € 0,00   € 518,20 € 0,00
kantoorkosten € 6.189,49 € 0,00   € 5.435,05 € 0,00
verkoopkosten € 2.423,96 € 100,00   € 2.298,44 € 0,00
financieringskosten € 1.568,94 € 1,79   € 1.574,98 € 0,00
algemene kosten € 745,48 € 0,00   € 445,13 € 189,98
afschrijvingskosten € 0,00 € 0,00   € 2.200,00 € 0,00
Som de bedrijfslasten € 19.548,69 € 101,79   € 17.723,29 € 189,98
           
           
totaal inkoopwaarde omzet € 51.875,22 € 28,17   € 45.579,27 € 124,68
Totaal omzet   € 77.224,49     € 69.900,93
betalingsverschillen/ baten/ lasten € 229,47 € 0,57   € 0,02 € 116,33
kas € 52.104,69 € 77.253,23   € 45.579,29 € 70.141,94
           
Resultaat winst € 5.701,64     € 7.029,34  
           
Totaal generaal  € 77.355,02  €  77.355,02   € 70.331,92 € 70.331,92

pagina is nog niet beschikbaar.