Welkom bij

Wereldwinkel Gilze en Rijen

BALANS OVERZICHT jaar   jaar       jaar   jaar
  2018   2017       2018   2017
                   
ACTIVA           PASSIVA      
gebouwen € 79.667,66   € 79.667,66     eigen vermogen € 127.776,01   € 122.190,59
inventaris € 15.712,20   € 17.712,20     onverdeeld resultaat na belasting -€ 2.182,42   € 5.585,42
materiële vaste activa € 95.379,86   € 97.379,86     eigen vermogen € 125.593,59   € 127.776,01
                   
voorraad handelsgoederen € 18.324,23   € 19.765,31            
voorraad kadobonnen -€ 110,00   € 0,00            
voorraden € 18.214,23   € 19.765,31     hypotheken € 20.268,90   € 22.084,02
            schulden aan participanten € 0,00   € 0,00
overige vorderingen (ing. kb) € 1.907,00   € 1.532,00     vreemd vermogen lang € 20.268,90   € 22.084,02
kruisposten -€ 1.100,00   € 0,00            
overlopende activa-debiteuren € 4.843,65   € 8.611,51            
tussenrekening financieel € 294,41   € 992,85     crediteuren € 302,34   € 289,32
kortlopende vorderingen € 5.945,06   € 11.136,36     te betalen BTW (4e kwartaal) € 789,00   € 1.921,90
            overige kortlopende schulden € 0,00   € 0,00
kas € 184,45   € 541,25     vreemd vermogen kort € 1.091,34   € 2.211,22
rekening courant banken € 27.230,23   € 23.248,47            
Liquide middelen € 27.414,68   € 23.789,72            
                   
ACTIVA € 146.953,83   € 152.071,25     PASSIVA € 146.953,83   € 152.071,25
                   

 

Exploitatie overzicht cumulatief 2018   2017
   kosten   opbrengsten     kosten   opbrengsten 
           
personeelskosten € 1.753,12 € 0,00   € 2.092,03 € 0,00
huisvestingskosten € 2.393,51 € 0,00   € 1.378,30 € 0,00
inventariskosten € 64,00 € 0,00   € 385,43 € 0,00
kantoorkosten € 5.084,33 € 0,00   € 7.475,27 € 0,00
verkoopkosten € 2.145,23 € 0,00   € 1.598,24 € 0,00
financieringskosten € 1.360,12 € 35,61   € 1.386,90 € 0,00
algemene kosten € 2.271,77 € 0,00   € 1.890,64 € 0,00
afschrijvingskosten € 2.000,00 € 0,00   € 2.000,00 € 0,00
Som der bedrijfslasten € 17.072,08 € 35,61   € 18.206,81 € 0,00
           
           
totaal inkoopwaarde omzet € 32.741,28 € 0,64   € 38.944,06 € 0,00
Totaal verkoopwaarde omzet 0 € 49.754,89   0 € 62.703,87
betalingsverschillen/ baten/ lasten € 2.160,25 € 0,05   € 0,00 € 32,42
kas € 34.901,53 € 49.755,58   € 38.944,06 € 62.736,29
           
Resultaat winst/verlies -€ 2.182,42     € 5.585,42  
           
Totaal generaal € 49.791,19  €  49.791,19   € 62.736,29 € 62.736,29